متیل ایزوبوتیل کتون (C6H12O)

دانلود آنالیز متیل ایزوبوتیل کتون:لوگو

متیل ایزوبوتیل کتون (C6H12O):

 

نام ماده ی شیمیایی: متیل ایزوبوتیل کتون فرمول شیمیایی: C6H12Oدمای ذوب: ۸۴٫۷- درجه سلسیوس 
دمای جوش: ۱۱۷-۱۱۸ °Cچگالی: ۰٫۸۰۲ g/mL liquidجرم مولی: ۱۰۰٫۱۶ g/mol
حلالیت در آب: ۱٫۹۱ g/100 mL (20 °C)  
نام های یگر:

نحوه ی تولید متیل ایزوبوتیل کتون:

 

نحوه ی نگهداری متیل ایزوبوتیل کتون:

 

کاربرد متیل ایزوبوتیل کتون:

 

ایمنی و خطرات متیل ایزوبوتیل کتون: